ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ด่วนที่สุด แจ้ง อปท.และโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด อปท.ฯ 21 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5892021-09-21
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน 21 ก.ย. 2564ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5902021-09-21
การสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท.(สำหรับ อบต.)  21 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/5912021-09-21
บัญชีนวัตกรรมไทย 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5922021-09-21
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5932021-09-21
แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5942021-09-21
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระาชทาน 2563ฯ 21 ก.ย. 2564ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/38762021-09-21
ด่วนที่สุด แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  21 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/38782021-09-21
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนนุทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 2 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38792021-09-21
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38802021-09-21
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 21 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38822021-09-21
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 21 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/38812021-09-21
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38092021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38102021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564อบต.ขุนคง/อบต.สบแม่ข่าชม 0023.29/38112021-09-17
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ 17 ก.ย. 2564ทต.ทุกแห่งชม 0023.29/38122021-09-17
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ฯ 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5822021-09-17
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5832021-09-17
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5842021-09-17
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ  17 ก.ย. 2564อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5852021-09-17
|<<<.....5678910111213.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9