ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อหน่วยงานเลขที่หนังสือวันที่ลงหนังสือ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ฯ 22 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/25822022-07-22
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  22 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/25832022-07-22
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565 21 ก.ค. 2565ทต.หางดงชม 0023.29/5582022-07-21
การอนุญาตให้เปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ตามมาตรฐานการควบคุมเเละเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID 19 21 ก.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5572022-07-21
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Meet  21 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5592022-07-21
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 21 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5602022-07-21
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 21 ก.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5612022-07-21
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส 4 21 ก.ค. 2565ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนาชม 0023.29/5622022-07-21
จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.ชม. ให้แก่ . อปท.ฯ 21 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5632022-07-21
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อย่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/24142022-07-20
แจ้งผลการประกันสุขภาพภายนอกสานศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ก.ค. 2565อบต.ขุนคงชม 0023.29/24152022-07-20
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัด อปท. 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/24162022-07-20
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/24172022-07-20
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/24182022-07-20
อนุญาตให้สถานประกอบการเปิดดำเนินการ 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5482022-07-20
ยกเลิกการแต่งตั้งบริษัท แอลพีจี ไชยปราการ (ลำพูน) จำกัด จากการเป็นผู้แทนจำหน่าย ประเภทสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG สำหรับรถยนต์ 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5492022-07-20
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 20 ก.ค. 2565อบต.ขุนคงชม 0023.29/5502022-07-20
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5512022-07-20
ด่วนที่สุด ผลการสัมมนาโครงการขับเคลือนแผนงานบรูณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี2565 ระดับผู้ปฏิบัติงาน 20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5522022-07-20
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 ก.ค. 2565อปท.ทุกแห่งชม 0023.29/5532022-07-20
|<<<.....5678910111213.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9