ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25481 ม.ค. 2513
2การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.25531 ม.ค. 2513
3หนังสือขยายเวลาจัดหาพัสดุ พ.ศ.25601 ม.ค. 2513
4การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)พ1 ม.ค. 2513
5วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 1 ม.ค. 2513
6 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.25471 ม.ค. 2513

1