ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญ โนภีระ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก๋ว

นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
เทศบาลตำบลหางดง

นายทรัพย์ทวี คำมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง

นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

ดาบตำรวจประพล เวียงนาค
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง

นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา

นายณรงค์ ปามาละ
นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี


นายไชยมงคล จันทร์ตา
นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว

นายเลิศ ปันใจดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายกำพล ทะนันไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า